• 17 czerwca 2024

Podstawowym celem urlopu wychowawczego jest stworzenie rodzicom dziecka, optymalnych warunków do sprawowania nad nim opieki.

Czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Na początku warto podkreślić, że urlop wychowawczy przysługuje jedynie rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i tylko jeśli są pracownikami. Prawo do urlopu wychowawczego nabywamy po minimum sześciu miesiącach pracy. Taki staż pracy uprawnia pracownika do urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Nie ma tu znaczenia ani długość przerw między okresami zatrudnienia czy to, w jaki sposób rozwiązano poprzedni stosunek pracy.

Wielu pracowników nie wie, czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy. Otóż urlop wychowawczy jest wliczany do okresu zatrudnienia i podczas urlopu korzystamy z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Czy na urlopie wychowawczym jest się ubezpieczonym – co zmienia urlop wychowawczy?

Każdy pracownik, który zdecyduje się na pójście na urlop wychowawczy, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik na urlopie wychowawczym zdecyduje się na podjęcie aktywności zawodowej. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek zaprzestania naliczania wyżej wymienionych składek. W każdym innym przypadku urlop wychowawczy nie jest podstawą do unikania płacenia składek, a pracownik jest objęty ochroną wynikającą z kodeksu pracy.

Jednocześnie pracodawca może zacząć naliczanie składek, dopiero w chwili, kiedy otrzyma od pracownika pismo, z którego jasno wynika, że ten nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia lub prawa do renty czy emerytury. Podstawę dla wyliczenia składki stanowi wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, które było wypłacane pracownikowi. Podstawa nie może być jednak niższa niż 75% obowiązującej płacy minimalnej. Pracodawca ma też prawo do zaprzestania naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalnych w każdym momencie, jeśli pracownik przedstawi mu zaświadczenie, z którego wynika, że ma on inny tytuł do naliczania składek.

Kiedy można iść na urlop wychowawczy

W przypadku porodu pracownicy mają prawo do urlopu związanego z opieką nad dzieckiem. Z uprawnień związanych z opieką nad dzieckiem mogą korzystać rodzice, jeżeli są pracownikami. Urlop związany z opieką nad dzieckiem obejmuje:

• Urlop macierzyński lub urlop udzielony na warunkach urlopu macierzyńskiego (w przypadku adopcji), w wysokości: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka lub w przypadku przysposobienia jednego dziecka. Od 31 do 37 tygodni – w przypadku ciąż mnogich lub jednoczesnej adopcji więcej niż jednego dziecka.

• Urlop wychowawczy w wymiarze do 32 lub 34 tygodni, udzielany nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Urlop wychowawczy „dodatkowy” w wymiarze do 36 miesięcy może być udzielony rodzicom lub opiekunom dziecka niepełnosprawnego i może być wykorzystany nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top